_OS14542

Via negativa

Text: Robert Brečević

N.B. arbetar med analogt fotografi av flera skäl — några av dessa tycks vara rituella till både temperament och natur. Hanteringen av framkallningsvätskor i mörkrum lämpar sig väl för denna form av reflektion och den analoga fotografens öga är tränat i förhållandet mellan det negativa originalet och den positiva kopian. Via negativa är en teologisk metod som bland annat nyplatoniker använde sig av — kunskapen om det Absoluta är ouppnåelig och det som återstår är en kontemplation av vad sakers tillstånd INTE är. Det skuggspel som de laseretsade glaskivorna kastar på väggen är en invertering av en tryckprocess där lågdagrar har transformerats till högdagrar, mjölkigt opaka kontraster på en genomskinlig yta varvid de ljusa sektionerna till skillnad från filmens negativ inte släpper igenom ljuset. Skuggorna som tecknas på väggen ger bilden av de mytomspunna bergskedjan Velebit — en närmast olympisk locus i den kulturella föreställningsvärld som hör hemma i västra Balkan, Kroatien för att vara specifik. Likt Platons skuggspel utgör bergen en projektion av en formidé som existerar bortom den verklighet som når våra sinnesrörelser. N.B. bjuder in betraktaren till sitt eget mörkrum där hon kontinuerligt framkallar en positiv kopia bakom det negativa originalet. “Mörkrumslampan" är inte statisk och röd utan emanerar ett flöde av rörliga bilder som kommer från den bortomvärldsliga region på vilken människan sedan urminnes tider har projicerat sitt spekulativa sökande efter det metafysiska: himlen. 


N.B. works with analog photography for several reasons — some of these seem to be ritualistic in both temperament and nature. The handling of developing fluids in the darkroom lends itself well to this form of reflection, and the analog photographer's eye is trained in the relationship between the negative original and the positive copy. Via negativa is a theological method used by, among others, Neoplatonists — the knowledge of the Absolute is unattainable, and what remains is a contemplation of what things' states are NOT. The shadow play cast by the laser-etched glass plates on the wall is an inversion of a printing process where low gradients have been transformed into high gradients, milky opaque contrasts on a transparent surface whereby the bright sections, unlike the film negative, do not transmit light. The shadows drawn on the wall create the image of the legendary mountain range Velebit — an almost Olympic locus in the cultural imagination belonging to the Western Balkans, specifically Croatia. Like Plato's allegorical cave, the mountains constitute a projection of a formative idea that exists beyond the reality that reaches our sensory movements. N.B. invites the viewer into his own darkroom where she continuously develops a positive copy behind the negative original. The "darkroom lamp" is not static and red, but emanates a flow of moving images that come from the otherworldly realm on which humanity has since time immemorial projected her speculative search for the metaphysical: heaven.